Kontakte

Christoph Schuler
Pfarrer, Präsident Landeskirche
Bernard Moll
Sekretär Landeskirche, Kopräsident Kirchgemeinde Thun
Martin Kunz
Vizepräsident Landeskirche, Kirchgemeinderat Biel
Beatrice Amrhein
Finanzen und Personal, Kirchgemeindepräsidentin Bern